Arama sonuçları ""

6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6’nın 12 ve 13. fıkraları ile ve Geçici 7. madde iptal edildi

  Anayasa Mahkemesince; 6487 Sayılı Kanunun 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen  geçici 6. maddesinin; Onikinci ve onüçüncü  fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE, 6487 Sayılı Kanunun 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ...

Read more

666 sayılı KHK eki (I) Sayılı Cetvel’in “A” bölümüne ilişkin AYM’nin 12/11/2014 tarihli iptal kararı

Sayıştay 1. Dairesinin, "11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (1) numaralı sırasının; 1- (d) bendinde yer alan “…diğer illerin il özel idaresi genel sekreter ...

Read more

Vergi Usul Kanunu’nun 120. maddesinin 2. fıkrasındaki “1 yıl” ibaresinin iptal istemi

Kırıkkale Vergi Mahkemesinin 2014/171 Esas Sayılı dosyası ile "4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 120. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “…bir  yıl…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemini Anayasa Mahkemesi esastan incelemeye aldı. - Anayasa Mahkemesince 12 Kasım 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da   Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları     ...

Read more
Scroll to top