Haz 062014
 

 

İLBER ORTAYLI CAHİL CAPSSONRAKİ

Oca 072014
 


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6514 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ

Ara 102013
 

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE, 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLE- Rİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.1.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI,7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Ara 082013
 


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEREKÇESİ

Ara 022013
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JAPONYA HÜKÜMETİ ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kas 122013
 

7341

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Kanun Numarası : 3949
Kabul Tarihi : 27/12/1993
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/12/1993 Sayı : 21803
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 33

Madde 1 – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir ilinde Güzelbahçe adıyla,
2. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Esenler adıyla,
3. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Bolu ilinde Gümüşova adıyla,
Üç ilçe kurulmuştur.
Madde 2 – 1. İzmir İli Narlıbahçe ilçesinin ve belediyesinin adı Narlıdere,
2. Bolu İli Cumaova ilçesinin ve belediyesinin adı Cumayeri,
Olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunla kurulan Güzelbahçe, Esenler ve Gümüşova ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yeni kurulan ilçelerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunla kurulan Güzelbahçe, Esenler ve Gümüşova belediyelerine ait organların seçimi ilk mahalli idareler genel seçimi ile birlikte yapılır.
Bu süre içerisinde İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri hudutları dahilinde kurulan Güzelbahçe ve esenler belediyelerine ait hak, yetki ve görevlerin Büyükşehir Belediyelerine ilişkin olanları İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerince kullanılır ve yürütülür.
Güzelbahçe ve Esenler Belediyeleri hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon Büyükşehir Belediyelerince sağlanır.
Yeni kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar belediye hizmetleri halen bağlı oldukları ilçe belediyelerince yürütülür.
Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

——————————
(1) Bu kanunun ekindeki listeler için 29/12/1993 tarih ve 21803 Sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

Kas 062013
 


KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE´DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR,BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

Kas 062013
 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI,BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKI- YÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kas 052013
 

EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kas 052013
 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA, KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI, 2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 SAYILI, 30/9/1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNA- MELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN.

Kas 012013
 
28 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28835

KANUN

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HABERLEŞME VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ BAKANLIĞI VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİLLİ TELEVİZYON VE RADYO ŞURASI ARASINDA TELEVİZYON YAYINCILIĞI ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL İLE TEKNİK HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6503

Kabul Tarihi: 19/11/2013
MADDE 1- (1) 24  Ocak 2008 tarihinde Bakü’de imzalanan “T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kas 012013
 

11.10.1983 TARİH VE 2913 SAYILI KANUN, 28.5.1986 TARİH VE 3292 SAYILI KANUN, 26.10.1990 TARİH VE 3671 SAYILI KANUN, 8.6.1949 TARİH VE 5434 SAYILI KANUN İLE 14.7.1965 TARİH SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Eki 302013
 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Eki 232013
 

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA,657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Eki 122013
 

ORTA ASYA VE KAFKASLAR BÖLGESEL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KOMİSYONU ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6499

Kabul Tarihi: 24/10/2013

MADDE 1- (1) “Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Eki 092013
 

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Eki 082013
 

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN

Eki 072013
 

BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Eyl 292013
 

VERGİ USUL KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, GELİR VERGİSİ KANUNU,KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, GİDER VERGİLERİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU,MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, 3505 SAYILI KANUN,KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 1318 VE 4208 SAYILI KANUNLAR İLE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Eyl 232013
 


17.7.1964 TARİHLİ 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 2.9.1971 TARİHLİ 1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE 17.10.1983 TARİHLİ 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN